Plausible though it sounds, the weakness of the hypothesis is that

Câu hỏi trích từ sách Official Guide GMAT Advanced 2020 

Q3/  Plausible though it sounds, the weakness of the hypothesis is that it does not incorporate all relevant evidence.

(A) Plausible though it sounds, the weakness of the hypothesis

(B) Even though it sounds plausible, the weakness of the hypothesis

(C) Though plausible, the hypothesis’ weakness

(D) Though the hypothesis sounds plausible, its weakness

(E) The weakness of the hypothesis which sounds plausible

Phân tích 

Plausible though it sounds” đứng đầu câu đóng vai trò như là initial modifier và sẽ cần phải bổ nghĩa cho động từ đứng ngay sau dấu phẩy

Tuy nhiên “the weakness” là chủ ngữ của câu lại không make sense với modifier này vì chủ ngữ đúng của từ plausible phải là hypothesis mới hợp lý. 

Phân tích các đáp án

(A) Plausible though it sounds, the weakness of the hypothesis

Câu này sai do chữ ngữ weakness không make sense với modifier 

(B) Even though it sounds plausible, the weakness of the hypothesis

Chủ ngữ it trong mệnh đề đầu tiên sẽ thay thế cho weakness là chủ ngữ mệnh đề phía sau dấu phấy nên câu này cũng vẫn có lỗi sai về meaning. Hơn nữa, viết “Even though it sounds plausible” khiến câu dài dòng hơn so với “Though plausible, SVO”

(C) Though plausible, the hypothesis’ weakness

Chủ ngữ của plausible vẫn là weakness nên câu C vẫn mắc lỗi sai về meaning

(D) Though the hypothesis sounds plausible, its weakness

Câu D là đáp án đúng vì mô tả được chính xác the hypothesis là thứ plausible

(E) The weakness of the hypothesis which sounds plausible

Cụm từ “which sounds plausible” nên được set off bởi hai dấu phẩy để có thể dễ nhận ra cấu trúc chính của câu là “the weakness of the hypothesis is that”. Tuy nhiên, khi cho plausible nằm trong phần modifier với which (là non-essential modifier) thì lại thay đổi nội dung gốc của câu vì không còn giữ được yếu tố contrast trong câu gốc khi sử dụng mệnh đề nhương bộ.

 

Tham gia group ÔN THI GMAT để cập nhật tài liệu và phương pháp ôn thi ở đây nhé các bạn 

Group chia sẻ thông tin và kinh nghiêm apply học bổng MBA