A Noun to Verb

Chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ nói về cách sử dụng đúng của cấu trúc “a noun to verb” nhé mọi người.

Đầu tiên, các bạn xem thử trong các câu sau thì câu nào đúng câu nào sai nhé

Câu 1: A way to produce goods

Câu 2: A reason to try harder

Câu 3: A substance to promote ABC

Câu 4: A substance that promotes ABC

Câu 5: A tool to install the shelves

Câu 6: A tool with which to install the shelves

Tất cả các câu trên đều bắt đầu với cấu trúc A NOUN TO VERB.

Vậy cách sử dụng của A NOUN TO VERB là như nào 

A NOUN TO VERB chỉ đúng khi NOUN là một từ abstract

Vậy Abstract Noun là gì 

Nouns in general represent things (including people, places, objects, and ideas). But some things aren’t actually things! Ideas, emotions, personality traits, and philosophical concepts don’t exist in the physical world—you can’t sense them or interact with them—so we call them abstract nouns to differentiate them from concrete nouns. (Source: Grammarly)

Từ định nghĩa này chúng ta có thể phân tích 6 câu trên như sau

Câu 1: A way to produce goods --> Correct do “way” là abstract noun

Câu 2: A reason to try harder -> Correct do “reason” là abstract noun

Câu 3: A substance to promote ABC --> Wrong do “substance” không phải abstract noun

Câu 4: A substance that promotes ABC --> Correct do “that” bổ nghĩa cho “a substance”

Câu 5: A tool to install the shelves --> Wrong do “a tool” không phải abstract noun

Câu 6: A tool with which to install the shelves --> Correct do “with which” bổ nghĩa cho “a tool”

 

Các bạn có thể tham khảo các bài học khác về Sentence Correction ở link sau nhé