A palindrome is a number that reads the same forward and backward.

A palindrome is a number that reads the same forward and backward. For example, 2442 and 111 are palindromes. If 5-digit palindromes are formed using one or more of the digits 1, 2, 3, how many such palindromes are possible?

A. 12
B. 15
C. 18
D. 28
E. 27

Bài giải 

5-digit palindromes là số có 5 chữ số mà chúng ta có thể đặt là ABCDE

Để đọc forward hay backward đều như nhau thì số này cần có dạng ABCBA. Nói chung thì số này cần phải đối xứng với nhau.

Số cách cho chữ số hàng chục ngàn = 3 cách (có thể là 1,2, hoặc 3)

Số cách cho chữ số hàng đơn vị = 1 cách (vì phải trùng với chữ số hàng chục ngàn)

Số cách cho chữ số hàng ngàn = 3 cách (có thể là 1,2, hoặc 3)

Số cách cho chữ số hàng chục = 1 cách (vì phải trùng với chữ số hàng ngàn)

Số cách cho chữ số hàng trăm = 3 cách (có thể là 1,2, hoặc 3)

Kết hợp lại thì tổng số cách là 3*1*3*1*3 = 27 cách

Đáp án: E

Tham gia group ÔN THI GMAT để cập nhật tài liệu và phương pháp ôn thi ở đây nhé các bạn 

Group chia sẻ thông tin và kinh nghiêm apply học bổng MBA