A patient accusing a doctor of malpractice will find it difficult to prove damage

A patient accusing a doctor of malpractice will find it difficult to prove damage if there is a lack of some other doctor to testify about proper medical procedures.

(A) if there is a lack of some other doctor to testify
(B) unless there will be another doctor to testify
(C) without another doctor’s testimony
(D) should there be no testimony from some other doctor
(E) lacking another doctor to testify

Phân tích 

(A) if there is a lack of some other doctor to testify

Trong câu gốc khi viết “a lack of something” có nghĩa là không có đủ something.

A lack of some other doctor có nghĩa là không có đủ other doctor --> Câu này sai về meaning. Loại A.

(B) unless there will be another doctor to testify

Trong câu điều kiện, chúng ta không được sử dụng thì tương lai. Về mặt ngữ pháp thì Unless + future tense sẽ luôn là sai. Các bạn cần nhớ chúng ta chỉ sử dụng Unless + simple present tense. 

Incorrect: John will not attend unless Mary will attend.
Correct: John will not attend unless Mary ATTENDS.

(C) without another doctor’s testimony

Câu C có thể là đáp án đúng vì chúng ta chưa thấy lỗi nào trong câu này. Without + Noun (testimony) hoàn toàn đúng ngữ pháp

(D) should there be no testimony from some other doctor

Chữ “should” trong câu D dùng như là “IF” nhưng GMAT thường sẽ prefer sử dụng IF hơn là Should

Hơn nữa, phần phía sau underline là “about medical procedures” thì từ trước nó phải là “testimony” như C sẽ đúng hơn là “doctor” như D

Câu D viết đầy đủ sẽ thành: should there be no testimony from some other doctor about proper medical procedures.

(E) lacking another doctor to testify

Chữ lacking đứng sau damage có nghĩa là damage is lacking another doctor. Sai meaning của câu gốc nên loại câu E.

Đáp án đúng: C

Tham gia group ÔN THI GMAT để cập nhật tài liệu và phương pháp ôn thi ở đây nhé các bạn 

Group chia sẻ thông tin và kinh nghiêm apply học bổng MBA