During an ice age, the buildup of ice at the poles and the drop

Câu hỏi trích từ sách Official Guide GMAT Advanced 2020 

Q2/. During an ice age, the buildup of ice at the poles and the drop in water levels near the equator speed up the Earth’s rotation, like a spinning figure skater whose speed increases when her arms are drawn in.

(A) like a spinning figure skater whose speed increases when her arms are drawn in

(B) like the increased speed of a figure skater when her arms are drawn in

(C) like a figure skater who increases speed while spinning with her arms drawn in

(D) just as a spinning figure skater who increases speed by drawing in her arms

(E) just as a spinning figure skater increases speed by drawing in her arms

Phân tích

Đây là một câu hỏi So sánh (like) nên thường lỗi cơ bản nhất sẽ là lỗi sai trong so sánh. Chúng ta sử dụng LIKE để so sánh danh từ và dùng AS để so sánh mệnh đề. Trong câu này, chúng ta cần sử dung AS khi so sánh các mệnh đề. Phần đầu của câu là một mệnh đề có động từ “speed up” thì phần phía sau chúng ta cũng sẽ cần dùng một mệnh đề có sử dụng động từ để đảm bảo yếu tố Comparison trong câu.

(A) like a spinning figure skater whose speed increases when her arms are drawn in

Các bạn đang so sánh “a spinning figure skater” với “the buildup of …”. Sự so sánh như vậy không make sense bởi vì không giống với the spinning figure skater thì “the buildup of ice” và “drop in water levels” không có “speed” để có thể tăng hoặc giảm 

(B) like the increased speed of a figure skater when her arms are drawn in

Câu B so sánh “the buildup of ice” và “the drop in water levels” với “the increased speed”. Lỗi so sánh này cũng illogical vì buildup và drop khác với speed nên không so sánh với nhau được

(C) like a figure skater who increases speed while spinning with her arms drawn in

Câu C so sánh “the buildup of ice” và “the drop in water levels” với “a figure skater” là người. Lỗi so sánh này cũng illogical vì buildup và drop khác với skater nên không so sánh với nhau được

(D) just as a spinning figure skater who increases speed by drawing in her arms

Mặc dù câu D bắt đầu với just as nhưng toàn bộ phần “a spinning figure skater who increases speed by drawing in her arms” thực ra lại chỉ là một noun phrase không có động từ và chúng ta cũng không so sánh “skater” với “the buildup” và “the drop” được 

(E) just as a spinning figure skater increases speed by drawing in her arms

Tất cả các lỗi sai trong ABCD đều được xử ký ở trong câu E

Chúng ta có động từ chín INCREASES trong câu với mệnh đề AS.

Cả hai mệnh đề đều có cùng cấu trúc:[noun] [verb] [object of the verb]: [noun 1] speeds up [object 1] just as [noun 2] increases [object 2]

Sự so sánh trong câu là logical khi mà danh từ mà DO SOME ACTION được so sánh với nhau

Cuối cùng, As hoặc Just As được sử dụng khi so sánh mệnh đề thay vì LIKE.

E là đáp án đúng.

Tham gia group ÔN THI GMAT để cập nhật tài liệu và phương pháp ôn thi ở đây nhé các bạn 

Group chia sẻ thông tin và kinh nghiêm apply học bổng MBA