Evidence for/that/of in GMAT Sentence Correction

Chào các bạn,

Trong chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nói về một từ rất hay được dùng trong các idiomatic expression trong bài thi GMAT là “evidence” nhé.

EVIDENCE FOR

Chúng ta chỉ dùng evidence for với các danh từ liên quan đến theory hay idea nào đó mà thôi. Khi đó, meaning của câu có nghĩa là evidence này SUPPORT cho theory hay idea đó.

Evidence for được dùng cho các argument, opinion, hay position nào đó và sẽ không sử dụng cho những thứ đã từng tồn tại. Chẳng hạn khi các bạn viết “evidence for the Keto diet” sẽ có nghĩa là evidence này chứng minh rằng Keto diet là một thứ tốt và có bằng chứng chứng minh. 

Các bạn có thể tham khảo ví dụ sau 

The first trenches that were cut into a 500-acre site at Tell Hamoukar, Syria, have yielded strong evidence for centrally administered complex societies in northern regions of the Middle East that were arising simultaneously with but independently of the more celebrated city-states of southern Mesopotamia, in what is now southern Iraq.

(A) that were cut into a 500-acre site at Tell Hamoukar, Syria, have yielded strong evidence for centrally administered complex societies in northern regions of the Middle East that were arising simultaneously with but
(B) that were cut into a 500-acre site at Tell Hamoukar, Syria, yields strong evidence that centrally administered complex societies in northern regions of the Middle East were arising simultaneously with but also
(C) having been cut into a 500-acre site at Tell Hamoukar, Syria, have yielded strong evidence that centrally administered complex societies in northern regions of the Middle East were arising simultaneously but
(D) cut into a 500-acre site at Tell Hamoukar, Syria, yields strong evidence of centrally administered complex societies in northern regions of the Middle East arising simultaneously but also
(E) cut into a 500-acre site at Tell Hamoukar, Syria, have yielded strong evidence that centrally administered complex societies in northern regions of the Middle East arose simultaneously with but

Trong câu gốc, chúng ta thấy có 

evidence for centrally administered complex societies in northern regions of

--> cách dùng như vậy không hợp lý.

Các bạn có thể dùng evidence of centrally administered complex societies và câu này có nghĩa là bằng chứng về việc societies này đã từng tồn tại trong quá khứ.

Các cấu trúc đúng của Evidence trong GMAT 

Evidence to suggest 

Evidence that suggests

Evidence suggesting 

 

Tham khảo các bài viết khác về Sentence Correction ở link sau