It may someday be worthwhile to try to recover uranium from seawater …

Câu hỏi trích từ sách Official Guide GMAT Advanced 2020 

Q1/ It may someday be worthwhile to try to recover uranium from seawater, but at present this process is prohibitively expensive.

(A) lt may someday be worthwhile to try to recover uranium from seawater

(B) Someday, it may be worthwhile to try and recover uranium from seawater

(C) Trying to recover uranium out of seawater may someday be worthwhile

(D) To try for the recovery of uranium out of seawater may someday be worthwhile

(E) Recovering uranium from seawater may be worthwhile to try to do someday

Phân tích các đáp án sai 

(B) Someday, it may be worthwhile to try and recover uranium from seawater

--> Khi viết to try and recover thì meaning của câu có nghĩa là it may be worthwhile để thực hiện 2 việc khác nhau: trying and recovering. còn khi chúng ta viết to try to recover thì chỉ có 1 action và recover lúc này là modifier cho trying. 

Do đó, “to try and recover” distorts meaning của câu gốc

(C) Trying to recover uranium out of seawater may someday be worthwhile

Câu C sử dụng sai idiom “recover X out of Y” vì idiom đúng phải là “recover X from Y”

Hơn nữa, dựa theo phần nội dung phía sau “this process” thì nói về “trying to recover” là sai meaning bởi vì hành động “recover” mới là 1 process chứ không phải trying to recover

(D) To try for the recovery of uranium out of seawater may someday be worthwhile

Chúng ta cần sử dụng Trying làm chủ ngữ của câu cũng như viết “try to recover” sẽ ngắn gọn hơn là “try for the recovery of”

Lỗi tiếp theo của câu D giống như câu C chính là idiom “recover X out of Y”

(E) Recovering uranium from seawater may be worthwhile to try to do someday

Câu E là câu mới đọc qua khá là hợp lý, tuy nhiên, việc có thêm “to do” ở cuối câu khiến câu trở nên awkward vì các bạn chỉ cần viết  “Recovering uranium from seawater may be worthwhile to try someday” là đủ.

Đáp án đúng: A 

Tham gia group ÔN THI GMAT để cập nhật tài liệu và phương pháp ôn thi ở đây nhé các bạn 

Group chia sẻ thông tin và kinh nghiêm apply học bổng MBA