“More than” in GMAT Sentence Correction

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ nói thêm một vài điểm ngữ pháp nhỏ bên ngoài liên quan đến cách diễn đạt các nội dung so sánh với more than hoặc là less than hay greater than nhé.

Ngữ pháp cơ bản thì chúng ta đều biết các cấu trúc này chính là thể hiện sự so sánh nhiều hơn hoặc là ít hơn trong câu rồi. Tuy nhiên, sẽ có một vài exceptions thú vị trong GMAT mà các bạn cũng nên biết để không bị rối khi làm bài thi.

(1) Khi nào có thể không cần dùng THAN

Trong trường hợp các bạn sử dụng “as many/ as much / more / less” cho một quantity đã được đề cập ở phia trước thì có thể bỏ chữ “as” hoặc “than” phía sau đi.

Ví dụ

James has found over 50 words in the puzzle, but his brother found even more on the subsequent turn

--> Trong câu này, phía trước đã đề cập đến “quantity” là “50 words” rồi nên phần phía sau các bạn chỉ cần dùng “more” mà không cần viết thêm “than” vào nữa.

Kinh nghiệm học và luyện thi GMAT 

(2) More than vs Greater than

Hai cấu trúc more than và greater than đều dùng khá nhiều trong các câu so sánh của GMAT SC nhưng không phải cấu trúc nào cũng như nhau. Các bạn có thể phân biệt more than và greater than trên cơ sở như sau

In formal written english, if you are talking about an increase in a single statistic, you use GREATER. if you are counting things, and NOT referring to ‘the number’ or ‘the population’ or any other single statistic, you use MORE – always as an adjective or adverb:
the population of filipinos is greater than it was 10 years ago
there are more filipinos than there were 10 years ago

Hoặc theo như một số phân tích khác

When something countable increases, we use “more”:

1) Holland has more tulips than does any other country in Western Europe.

Tulips are distinct and countable: you can count how many tulips you have.

When something uncountable increases, we also use also “more”:

2) The US State of Georgia has more land than does the state of Pennsylvania.

3) It costs more to go to the ballgame than to go to the opera.

“Land” is an uncountable noun, and, in #3, the implicit noun is “money”, which is also uncountable (as opposed to units of money, such as dollars, which are countable).

The question arises: when do we use “greater” rather than “more”?  We use “greater” when the noun in question is a number. We can count the number of tulips, but a tulip itself is not a number.  Some examples of nouns that are themselves numbers are: percent, interest rate, population, volume, distance, price, cost, and number.

4) The area of Georgia is greater than that of Pennsylvania.

5) The price of a trip to the ballgame is greater than the cost of a night at the opera.

6) Call option premiums are greater when interest rates are higher.

(Notice, for certain economic quantities, we will use “higher” for an increase.) In general, things take “more” but numbers take “greater.” The “increasing” case is the easier of the two cases.