“That” trong câu hỏi so sánh GMAT Sentence Correction

Chào mọi người, 

Hôm nay chúng ta cùng phân tích thử một câu SC với nội dung so sánh và có sử dụng pronoun “that” nhé 

The distribution of mass within the core of the Earth, like the mantle that surrounds the core, has been deduced from the orbital behavior of the Earth and the motions of satellites controlled by the Earth’s gravity.

A) the mantle that surrounds the core
B) that within the mantle surrounding the core
C) that of the mantle surrounding the core
D) the mantle the core surrounds
E) the distribution of mass within the mantle that surrounds the core

Hiểu nội dung câu

Câu này đang so sánh hai thứ là “distribution of mass WITHIN the core” và “distribution of mass WITHIN the mantle…”. Do đó, đáp án đúng cần thể hiện rõ được nội dung so sánh này.

Phân tích các đáp án

Đầu tiên, đáp án đúng khả năng cao chỉ có thể là B hoặc C với từ “that” là pronoun để thay thể cho một từ số ít phía trước là “distribution of mass”. Thay vì việc phải viết câu wordy hơn là

The distribution of mass within the core of the Earth, like the distribution of mass within the mantle…

Thì chúng ta có thể viết ngắn hơn: The distribution of mass within the core of the Earth, like THAT within the mantle…

A) the mantle that surrounds the core

--> Câu này so sánh the distribution với the mantle --> bị sai về meaning. Loại

D) the mantle the core surrounds

 --> Câu này so sánh the distribution với the mantle --> bị sai về meaning. Loại

E) the distribution of mass within the mantle that surrounds the core

--> Dùng “the distribution of mass” sẽ wordy hơn so với việc dùng “that” như trong B hoặc C. Loại.

Giờ chúng ta chỉ cần B và C 

The distribution of mass within the core of the Earth, like that of the mantle surrounding the core

Về mặt parallelism thì that of ở mệnh đề like sẽ được hiểu là “the distribution of”. Điều này khiến câu cũng bị sai về meaning vi phần mệnh đề LIKE trở thành “the distribution of the mantle”

Câu B sẽ maintain được parallelism chính xác hơn.

The distribution of mass within the core of the Earth, like that within the mantle surrounding the core

Theo như cách viết của B, that = the distribution of mass.

Và câu B cũng so sánh được nội dung “within the core” với “within the mantle” --> perfect parallelism

Đáp án: B