The first trenches that were cut into a 500-acre site at Tell Hamoukar, Syria, have yielded strong evidence for

The first trenches that were cut into a 500-acre site at Tell Hamoukar, Syria, have yielded strong evidence for centrally administered complex societies in northern regions of the Middle East that were arising simultaneously with but independently of the more celebrated city-states of southern Mesopotamia, in what is now southern Iraq.

(A) that were cut into a 500-acre site at Tell Hamoukar, Syria, have yielded strong evidence for centrally administered complex societies in northern regions of the Middle East that were arising simultaneously with but
(B) that were cut into a 500-acre site at Tell Hamoukar, Syria, yields strong evidence that centrally administered complex societies in northern regions of the Middle East were arising simultaneously with but also
(C) having been cut into a 500-acre site at Tell Hamoukar, Syria, have yielded strong evidence that centrally administered complex societies in northern regions of the Middle East were arising simultaneously but
(D) cut into a 500-acre site at Tell Hamoukar, Syria, yields strong evidence of centrally administered complex societies in northern regions of the Middle East arising simultaneously but also
(E) cut into a 500-acre site at Tell Hamoukar, Syria, have yielded strong evidence that centrally administered complex societies in northern regions of the Middle East arose simultaneously with but

Phân tích

Các bạn có thể spot ra một vài điểm khác nhau cơ bản giữa các đáp án như sau 

(A) that were cut into a 500-acre site at Tell Hamoukar, Syria, have yielded strong evidence for centrally administered complex societies in northern regions of the Middle East that were arising simultaneously with but
(B) that were cut into a 500-acre site at Tell Hamoukar, Syria, yields strong evidence that centrally administered complex societies in northern regions of the Middle East were arising simultaneously with but also
(C) having been cut into a 500-acre site at Tell Hamoukar, Syria, have yielded strong evidence that centrally administered complex societies in northern regions of the Middle East were arising simultaneously but
(D) cut into a 500-acre site at Tell Hamoukar, Syria, yields strong evidence of centrally administered complex societies in northern regions of the Middle East arising simultaneously but also
(E) cut into a 500-acre site at Tell Hamoukar, Syria, have yielded strong evidence that centrally administered complex societies in northern regions of the Middle East arose simultaneously with but

Các bạn có thể bắt đầu với việc so sánh have yielded và yields vì đây là lỗi cơ bản nhất về số ít – số nhiều.

Do chủ ngữ the first trenches là số nhiều nên sẽ loại các đáp án dùng yields --> Loại B và D.

Trong câu C, having been cut là môt cấu trúc phức tạp hơn mức cần thiết trong khi có thể sử dụng cấu trúc đơn giản hơn là “cut” (dạng V-ed modifier) là được. 

Còn lại 2 đáp án A và E. Sự khác biệt chính của 2 đáp án không phải “that were cut” và “cut” vì hai cấu trúc đều chính xác về mặt ngữ pháp, chỉ có điều dùng cut thì sẽ ngắn gọn hơn mà thôi. A và E khác nhau trong cấu trúc evidence for và evidence that. Chúng ta sử dụng evidence for khi đưa ra bằng chứng cho ai đó hoặc điều gì đó. Ví dụ: “That letter will be used as evidence for the prosecution.” Ngược lại, evidence that có nghĩa nói về một điều gì đó đã xảy ra “We found evidence that the prosecution withheld crucial information from the defense.” Như vậy trong câu này thì evidence that sẽ chính xác hơn. Loại Câu A.

Còn một điểm cuối cùng là phần parallelism ở cuối phần underline. Nếu các bạn thấy sau phần underline là “independently of” thì trước nó sẽ phải dùng “but” và dùng “simultaneously with” để maintain parallelism theo dạng: adverb 1 + preposition + but + adverb 2 + preposition. Do đó, có thể loại B và D  khi dùng but also.

Tham gia group ÔN THI GMAT để cập nhật tài liệu và phương pháp ôn thi ở đây nhé các bạn 

Group chia sẻ thông tin và kinh nghiêm apply học bổng MBA