To Verb vs For V-ing – GMAT Sentence Correction

Chào mọi người,

Trong chủ đề Sentence Correction hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích về một chủ đề rất hay gặp trong Sentence Correction và khiến nhiều bạn bị rối chính là khi nào sẽ dùng TO VERB và khi nào sẽ dùng FOR V-ING. 

Các câu hỏi Sentence Correction rất thường xuyên viết hai câu đáp án giống nhau và khác nhau TO VERB và FOR V-ING để distract chúng ta khi làm bài. 

LÝ THUYẾT.

Một các ngắn gọn nhất, các bạn có thể hiểu như sau

TO VERB dùng để chỉ mục đích (purpose) của hành động trong câu

FOR V-ING dùng để chỉ chức năng (function) và thường liên quan đến danh từ đứng trước FOR.

Một câu hỏi mọi người có thể tham khảo 

Responding to the public’s fascination with-and sometimes undue alarm over-possible threats from asteroids, a scale developed by astronomers rates the likelihood that a particular asteroid or comet may collide with Earth. 

A. a scale developed by astronomers rates the likelihood that a particular asteroid or comet may 
B. a scale that astronomers have developed rates how likely it is for a particular asteroid or comet to 
C. astronomers have developed a scale to rate how likely a particular asteroid or comet will be to 
D. astronomers have developed a scale for rating the likelihood that a particular asteroid or comet will 
E. astronomers have developed a scale that rates the likelihood of a particular asteroid or comet that may

Với câu hỏi này, đầu tiên các bạn có thể loại được ngay A và B dựa trên lỗi về Initial Modifier.

Còn lại CDE thì các ban có thể nhận dạng sự khác nhau trong cách sử dụng to verb và for v-ing ở đây

C. astronomers have developed a scale to rate how likely a particular asteroid or comet will be to 
D. astronomers have developed a scale for rating the likelihood that a particular asteroid or comet will 
E. astronomers have developed a scale that rates the likelihood of a particular asteroid or comet that may

Với câu E, khi viết ” the likelihood of a particular asteroid or comet” thì bị sai hoàn toàn về mặt MEANING. Theo như nội dung câu này thì nói về “the likelihood of a particular asteroid” --> hoàn toàn vô nghĩa. Chúng ta đang nói muốn về khả năng xảy ra của một action cụ thể (collide), còn theo cách viết của câu E thì chỉ là “whether the asteroid ITSELF is likely”. 

Quay lại C và D với to verb và for v-ing

C. astronomers have developed a scale to rate how likely a particular asteroid or comet will be to 

Ở câu C, từ TO RATE đóng vai trò bổ nghĩa cho động từ “have developed”

Về meaning, chúng ta hiểu được tại sao astronomers lại develop a scale --> mục đích của hành động này chính là để RATE the likelihood.

D. astronomers have developed a scale for rating the likelihood that a particular asteroid or comet will 

Ở câu D, từ FOR RATING đóng vai trò bổ nghĩa cho danh từ “a scale” đứng ngay trước. Ở đây tác giả muốn nhấn mạnh vào chức năng của scale.

Đây là loại scale nào --> là scale dùng để rating the likelihood.

Do đó, hiểu theo cách nào thì To Verb và For V-ing cũng đều hợp lý trong câu này.

Các lỗi với câu C

(1) Likely … will be to … là một cách diễn đạt unidiomatic

(2) Likely chỉ dùng để nói về thì hiện tại, không dùng với “will” trong tương lại được. Ngược lại, ở câu D the likelihood that (thì hiện tại) và sau đó nội dung “will collide” mới là câu chuyện ở thì tương lai. 

Mình cũng copy phần phân tích của Ron Purewal (Manhattan Prep) cho mọi người tham khảo sự khác biệt của C và D

C mentions “how likely a comet/asteroid will be”. Nope. The likelihood is something that exists now, not in the future. (That’s the definition of “likelihood”: How probable does this event seem right now?
There’s no “future likelihood” here. In the future, the event either happens or doesn’t happen.)

D mentions the likelihood (as measured at present) that a comet/asteroid will collide (in the future) with Earth. That makes sense.

Correct Answer: D 

Tham khảo thêm các  tài liệu luyện thi GMAT 

Join our GMAT Group on Facebook