Paraphrasing nền tảng cho Writing Task 1

Khi làm bài Writing Task 1, một trick rất đơn giản là các bạn hãy xác định những nội dung chính nhất từ đề bài sau đó paraphrasing lại để sử dụng cho bài viết. Đây là một yêu cầu quan trọng khi viết phần Introduction cho bài Task 1 nhé các bạn.

Mình sử dụng ví dụ sau từ thầy Simon để mọi người có thể tham khảo và vận dụng:

The chart below compares levels of recycling, as well as some less environmentally friendly forms of waste management, in fifteen European countries.

Here are some suggestions for paraphrasing:

* The chart compares = The bar chart shows

* levels of recycling = the percentage of waste that is recycled

* less environmentally friendly forms of waste management = put into landfill, incinerated, or disposed of in other ways

* In fifteen European countries = In various EU countries

Tham khảo thông tin các lớp IELTS

Phản hồi học viên