Câu hỏi Logical Reasong đề SAT Digital 2023

Sau khi research về bài mẫu đề thi SAT thì ad nhận thấy số lượng câu hỏi về Logical Reasoning trong đề thi SAT Digital 2023 tăng lên rất nhiều. Đây là một điểm làm khó nhiều bạn học sinh vì dạng câu hỏi này đòi hỏi chúng ta ngoài việc đọc hiểu được đoạn văn mà còn phải vận dụng được suy luận logic để có thể tìm được đáp án phù hợp.
Nhận dạng câu hỏi
Trong đề bài thường sẽ có các từ khoá liên quan đến việc đáp án sẽ undermine/ weaken hay strengthen/support cho 1 giải thuyết hay finding nào đó trong artcile.
Đây là một ví dụ trong đề mẫu của SAT Digital
Black beans (Phaseolus vulgaris) are a nutritionally den se food, but they are difficult to digest in part because of their high levels of soluble fiber and compounds like raffinose. They also contain ant nutrients like tannins and trypsin inhibitors. Which interfere with the body’s ability to extract nutrients from foods. In a research article, Marisela Grantio and Glenda Alvarez from Simon Bolivar University in Venezuela claim that inducing fermentation of black beans using lactic acid bacteria improves the digestibility of the beans and makes them more nutritious.
  1. Which finding from Granito and Alvarez’s research, if true, would most directly support their claim
A/ When cooked, fermented beans contained significantly more trypsin inhibitors and tannins but significantly less soluble fiber and raffinose than no fermented beans.
B/ Fermented beans contained significantly less soluble fiber and raffinose than no fermented beans, and when cooked, the fermented beans also displayed a significant reduction in trypsin inhibitors and tannins.
C/ When the fermented beans were analyzed, they were found to contain two microorganisms. Lactobacillus casei and Lactobacillus plant arum that are theorized to increase the annum of nitrogen absorbed by the gut after eating beans.
D/ Both fermented and non fermented black beans contained significantly fewer trypsin inhibitors and tannins after being cooked at high pressure.
Nhận dạng câu hỏi
Which finding from Granito and Alvarez’s research, if true, would most directly support their claim
--> Đề bài yêu cầu chúng ta cần phải xem rằng dữ kiện nào sẽ support cho claim được đưa ra trong bài.
Khi đó, chúng ta cần xác định xem claim trong bài là gì --> thông tin này xuất hiện trong câu cuối của bài
In a research article, Marisela Grantio and Glenda Alvarez from Simon Bolivar University in Venezuela claim that inducing fermentation of black beans using lactic acid bacteria improves the digestibility of the beans and makes them more nutritious
Như vậy, claim cần được support ở đây chính là
“inducing fermentation of black beans using lactic acid bacteria improves the digestibility of the beans and makes them more nutritious”
Và các bạn sẽ cần phải tìm được đáp án nào trong 5 đáp án sẽ có nội dung chứng minh rằng “inducing fermentation bằng lactic acid sẽ cải thiện digestibility và make them nutritious”.
Trong khoá học  SAT Digital của VietAccepted, học viên sẽ được học phương pháp tư duy để tiếp cận và giải các bài tập này một cách hiệu quả. Chương trình SAT Digital của VietAccepted là khoá học SAT Digital đầu tiên sử dụng chiến lược Mindset & Methodology để hiểu tư duy người ra đề và cách giải đề thi SAT Digital hiệu quả.
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về SAT Digital và tài liệu luyện thi bằng cách tham gia nhóm sau nhé: https://www.facebook.com/groups/tuhocnewsat1600

Tham khảo thông tin khoá học SAT Digital: https://vietaccepted.edu.vn/khoa-hoc-sat-digital/

Download bộ đề và tài liệu SAT Digital: https://vietaccepted.edu.vn/bo-4-de-sat-digital-2023/